ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barge about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barge about*, -barge about-

barge about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barge about (phrv.) เล่นถลาไปรอบๆ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. barge around

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barge about
Back to top