ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bank rate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bank rate*, -bank rate-

bank rate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bank rate (n.) อัตราดอกเบี้ย (จากธนาคารกลาง) (ทางการเงิน) Syn. prime rate
English-Thai: HOPE Dictionary
bank raten. อัตราส่วนลดตั๋วแลกเงินของธนาคาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bank rateอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bank rateอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง [เศรษฐศาสตร์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bank rate
Back to top