ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

awake from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *awake from*, -awake from-

awake from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
awake from (phrv.) ทำให้รู้สึกตัว See also: ทำให้ตื่นจาก Syn. wake from
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's time to awake from our slumberคือเวลาที่ต้องตื่น จากการนอนหลับของพวกเรา
That's enough for me. I'm awake from my dream now.และมันก็มากเกินไปแล้ว ฉันต้องตื่นจากความฝันของฉันได้แล้ว

awake from ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wù, ˋ, 寤] awake from sleep

awake from ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
眠りから覚める[ねむりからさめる, nemurikarasameru] (exp,v1) to awake from one's sleep

awake from ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า awake from
Back to top