ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

attention-getting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *attention-getting*, -attention-getting-

attention-getting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attention-getting (adj.) น่าดึงดูด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า attention-getting
Back to top