ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

atmospheric condition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *atmospheric condition*, -atmospheric condition-

atmospheric condition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
atmospheric condition (n.) สภาพอากาศ Syn. characteristic weather

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า atmospheric condition
Back to top