ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

at the time

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *at the time*, -at the time-

at the time ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
at the time that (conj.) ทันทีที่ See also: ทันใดที่ Syn. the second that

at the time ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民权主义[mín quán zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民权主义 / 民權主義] democracy; civil liberties; principle of democracy, the second of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning widespread popular involvement in affairs of state)
民族主义[mín zú zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民族主义 / 民族主義] nationalism; national self-determination; principle of nationalism, the first of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning parity between China and the great powers); racism
民生主义[mín shēng zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民生主义 / 民生主義] principle of people's livelihood, the third of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning redistribution of wealth, self-sufficiency and internal trade)

at the time ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
これを書いている時点で[これをかいているじてんで, korewokaiteirujitende] (exp) at the time of writing
に当たって[にあたって, niatatte] (exp) (uk) at the time of (ind. opportunity or situation where something should be done)
洗い替え[あらいがえ, araigae] (n) (1) (arch) exchanging clothing at the time of laundering; (2) (money) laundering; (3) moving average method of valuation; (4) reassessing

at the time ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัดนั้น[adv.] (bat nan) EN: at that time ; at the time ; at that moment ; then FR:
ดูเวลา[v. exp.] (dū wēlā) EN: look at the time FR: regarder l'heure
ขณะที่[conj.] (khana thī) EN: when ; while ; as ; at the time ; at the moment ; at the instant ; whilst FR: au moment où/que/de ; alors que ; comme ; quand ; lorsque ; tandis que ; tant que ; pendant que ; en
ครั้น[conj.] (khran) EN: when ; at the time FR: quand ; lorsque
เมื่อ[conj.] (meūa) EN: when ; at the time ; by the time that ; while ; at ; in FR: quand ; lorsque ; en ; c'était
เมื่อครั้ง[X] (meūa khrang) EN: when ; at the time FR: du temps où ; au temps où
เมื่อนั้น[adv.] (meūa nan) EN: then ; at the time ; when FR: en ce temps-là ; alors
ในขณะ[X] (nai khana) EN: at the time of FR:
ถึงคราว[v.] (theungkhrāo) EN: reach the time ; arrive at the time ; meet one's end FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า at the time
Back to top