ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

at the hand of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *at the hand of*, -at the hand of-