ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

at all events

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *at all events*, -at all events-

at all events ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
at all events (adv.) กรณีใดๆ See also: ในทุกๆ กรณี, ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม Syn. in any event, in any case

at all events ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
何れにしても;孰れにしても[いずれにしても, izurenishitemo] (conj) (uk) anyhow; at all events; in any case

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า at all events
Back to top