ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

at a stretch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *at a stretch*, -at a stretch-

at a stretch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
at a stretch (idm.) อย่างต่อเนื่อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะลุย (adv.) at a stretch See also: in a breath, at one sitting, at one go
เดินทุ่ง (v.) read, write or translate at a stretch
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don't get more than two or three hours at a stretch, do you?คุณนอนได้ไม่เกิน 2-3 ชั่วโมง แม้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว ใช่มั้ยล่ะ?
I wouldn't sleep for more than an hour at a stretch, checking on him...ฉันไม่ได้นอนมากกว่า 1 ชม. หลายวัน คอยดูเขา

at a stretch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P)

at a stretch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินทุ่ง[v. (loc.)] (doēnthung) EN: read, write or translate at a stretch FR:
รวด[adv.] (rūat) EN: at once ; at one time ; at a stretch ; throughout ; in succession ; one after another ; repeatedly FR: de suite ; en ligne ; consécutivement ; l'un après l'autre ; sans cesse ; à chaque fois
ตะลุย[adv.] (talui) EN: at a stretch ; all at once ; in one sitting FR: sans hésitation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า at a stretch
Back to top