ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assertively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assertively*, -assertively-

assertively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assertively (adv.) อย่างแน่ชัด See also: อย่างแน่นอน, อย่างเด็ดขาด, อย่างไม่ต้องสงสัย Syn. emphatically, undoubtedly, absolutely

assertively ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
威勢よく;威勢良く[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assertively
Back to top