ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ask out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ask out*, -ask out-

ask out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ask out (phrv.) ชวนออกไป See also: ชวนไปข้างนอก Syn. go about, go out, go out with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was wondering if I could ask out your friend.มันไม่ค่อยเหมาะ ไม่รู้ว่าผมจะ\ ชวนเพื่อนคุณเที่ยวได้มั้ย
Can't wait to be buried alive under a pile of paperwork and bed pans, just trying to summon the courage to ask out Dr. Patel, the gorgeous Indian neurosurgeon who doesn't even know I exist.อดใจไม่ไหวแล้วที่จะถูกฝังทั้งเป็น ใต้กองพะเนินเอกสารและเตียงคนไข้ พยายามรวบรวมความกล้า เพื่อชวนหมอพาเท็ลออกเดท
I'll do that just five minutes after you ask out McKenna.ผมจะทำอย่างนั้นภายใน 5 นาที หลังจากคุณชวนแมคเคนน่าออกเดท
Yeah, well, that would make us like brother and sister, it'd be a little ankward if I ever wanted to ask out.อืม ถ้าอย่างนั้นจะทำให้เรา เหมือนเป็นพี่น้องกันนะ ซึ่งจะทำให้ผมตะขิดตะขวงใจ ตอนชวนคุณออกไปเที่ยว
It took me ten years to get that mask out of my head, and just like that, it's back.มาอยู่บ้านเก่าพ่อผมจำได้หรือไม่ ชั้นจำได้ โอเค
I--and get my flask out of the drawer.และไปเอากระติกน้ำออกจากลิ้นชัก
I want Trask out of the building tonight.ผมอยากให้ทราสก์ออกไปจากตึกคืนนี้
Who'd you ask out?แล้วนายชวนใครเที่ยวล่ะ

ask out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
告る[こくる;コクる, kokuru ; koku ru] (v5r,vt) (sl) (from 告白する) (See 告白) to confess (one's love); to propose (marriage); to ask out (on a date)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ask out
Back to top