ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

as (you) like

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *as (you) like*, -as (you) like-

as (you) like ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แล้วแต่[xp] (laēotāe) EN: up to (you) ; as (you) like ; do as (you) want ; have it (your) way FR: ça dépend de vous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า as (you) like
Back to top