ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arrogant man

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arrogant man*, -arrogant man-

arrogant man ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arrogant man (n.) คนที่หยิ่งยโส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arrogant man
Back to top