ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arise from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arise from*, -arise from-

arise from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arise from (phrv.) เป็นผลมาจาก See also: มีผลมาจาก Syn. come from, come of, flow from, grow from, grow out of, result from, rise from
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They arise from what is passing at the time.มันเกิดขึ้นเอง จากสิ่งผ่านมาในเวลานั้นครับ
Your enemies arise from your mind.ศัตรูของเจ้าเกิดจากจิตใจของเจ้า
What can you do but arise from your tragedies.คุณสามารถทำอะไรที่เกิดโศกนาฎกรรม
I think that the questions that arise from science they give us some sort of notion that Jesus is a God.ตอนนี้ถ้าคุณนึกภาพการจัดเรียงของ ผู้สร้างบางอย่างที่สันนิษฐานว่ามี ซับซ้อนมากขึ้นกว่าสิ่งที่ได้สร้างขึ้น เพื่อให้ฉันที่ก้าวถอยหลัง
Now creationists say the second law of thermodynamics doesn't allow order to arise from disorder.นักคิดได้กล่าวเอาไว้ว่า กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ ความเรียบร้อยปกตินั้น เกิดจากความผิดปกติไม่ได้
Just think of the infinite possibilities that arise from different arrangements of those atoms.เพียงแค่คิดว่าเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด ที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการที่ แตกต่างกันของอะตอมเหล่านั้น

arise from ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกิดจาก[v. exp.] (koēt jāk) EN: be caused by ; be due to ; stem from ; arise from ; derive from FR: être causé par ; être dû à ; provenir de ; être provoqué par ; émaner de
ก่อกำเนิดจาก[v. exp.] (køkamnoēt j) EN: arise from FR:
มีสาเหตุมาจาก[v. exp.] (mī sāhēt mā) EN: arise from FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arise from
Back to top