ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

argue against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *argue against*, -argue against-

argue against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
argue against (phrv.) ถกเถียงเพื่อต่อต้าน See also: อภิปรายแย้ง, อภิปรายต่อต้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not trying to argue against Mark.ผมไม่ได้พยายามจะ มีปัญหากับ มาร์ค
Of government for the people... and to argue against blind obedience to ritual and authority.ของรัฐบาลสำหรับคน และเถียงกับการเชื่อฟังคนตาบอด ตามพิธีกรรมและผู้มีอำนาจ
So they actually have a really good ground to argue against the use of condoms, especially in the context, in the way that they're using them.ฉะนั้นพวกเขามี เหตุผลที่ดีในการโต้แย้ง การใช้ถุงยาง โดยเฉพาะในบริบทนี้ ในวิธีที่พวกเขาใช้ถุงยาง

argue against ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ท้วง[v.] (thūang) EN: object to ; protest against ; argue against ; put forward an objection ; raise an objection ; criticize ; remonstrate ; expostulate FR: s'opposer (à) ; protester (contre) ; être en désaccord (avec) ; rouspéter (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า argue against
Back to top