ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arbitrate on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arbitrate on*, -arbitrate on-

arbitrate on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arbitrate on (phrv.) ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย) See also: ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินเรื่อง Syn. adjudicate on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, girls, please! I can't arbitrate on one cup of coffee.พอทีสาวๆ แม่ไม่อยากห้ามทัพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arbitrate on
Back to top