ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apply a remedy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apply a remedy*, -apply a remedy-