ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

antigue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *antigue*, -antigue-

antigue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
antigue (adj.) แก่มาก See also: เก่ามาก Syn. ancient Ops. new, young

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า antigue
Back to top