ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

angle of indication

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *angle of indication*, -angle of indication-

angle of indication ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุมกดลง (n.) angle of indication See also: angle of depression Syn. มุมก้ม

angle of indication ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มุมกดลง[n. exp.] (mumkotlong) EN: angle of indication FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า angle of indication
Back to top