ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

and then

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *and then*, -and then-

and then ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
and then some (idm.) มากกว่านั้น (คำไม่เป็นทางการ) See also: มากกว่าที่กล่าวมา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลบเกลี่ย (v.) cover with earth and then smooth over the surface See also: fill and level up Syn. ถม, คลุม
ตายขุย (v.) bear fruit once and then die (as the bamboo) See also: be monocarpic
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will get him to fall in love with me, and then mercilessly dump himฉันจะทำให้เขาตกหลุมรักฉัน แล้วจากนั้นก็ทิ้งเขาซะอย่างเลือดเย็น
I go every now and thenฉันไปเป็นบางครั้งบางคราว

and then ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有时[yǒu shí, ㄧㄡˇ ㄕˊ, 有时 / 有時] sometimes; now and then

and then ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then
一増一減[いちぞういちげん, ichizouichigen] (n) {Buddh} 16,800,000-year period over which a human lifespan increases from ten years to 84,000 years (by one year per century) and then decreases back to ten (by one year per century)
掛け声倒れ[かけごえだおれ, kakegoedaore] (n) starting with vigor but ending with no action; raising one's voice (in a call to action) and then failing to take action
新藁[しんわら, shinwara] (n) (1) new straw; straw from the current year; (2) rice seedlings boiled and dried and then tied into a woman's hair to chase evil spirits away
煮浸し;煮びたし[にびたし, nibitashi] (n) type of stew, usu. fish or vegetables in a mild broth; fish grilled unseasoned and then simmered slowly in soy and mirin broth
紅葉卸し;紅葉おろし[モミジオロシ;もみじおろし, momijioroshi ; momijioroshi] (n) whole daikon with a chile pepper notched inside and then grated; grated daikon and grated carrot mixed together
遣り逃げ;やり逃げ[やりにげ, yarinige] (n) (sl) (vulg) having sex with a woman and then breaking off contact with her (esp. after telling her that you love her); wham-bam-thank-you-ma'am; hit it and quit it; fuck and chuck
霜降り(P);霜降[しもふり, shimofuri] (n,vs) (1) speckled with white; salt and pepper (colour, color); (2) (of fabric) created by intertwining white and coloured fibres; (3) (of beef) marbling; (4) (abbr) (of fish, chicken, shellfish, etc.) blanching by exposure to boiling and then icy water; (P)
霜降り作り[しもふりづくり, shimofuridukuri] (n) (obsc) (See 霜降り) fish, chicken, shellfish, etc. blanched by exposure to boiling and then icy water
いって来る;行って来る;行ってくる[いってくる, ittekuru] (vk) (1) (See 行ってきます) I'm off; see you later; (2) to go (and then come back)
さては[, sateha] (conj) (1) and then; besides; on top of that; (2) in that case; that being the case; if so
ちょいちょい[, choichoi] (adv,int,n) often; frequently; now and then; occasionally
ちょくちょく[, chokuchoku] (adv) often; frequently; now and then; occasionally; (P)
ちらほら[, chirahora] (adv) (on-mim) here and there; now and then; in twos and threes
ちらりほらり[, chirarihorari] (adv,adv-to) (See ちらほら) here and there; now and then; twos and threes; sparsely
[, de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P)
往々にして[おうおうにして, ouounishite] (adv) sometimes; occasionally; now and then; from time to time

and then ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāng khrang) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time ; at times ; now and then FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre ; à l'occasion
เขียนด้วยมือลบด้วยตีน[v. (loc.)] (khīendūayme) EN: first praise and then destroy FR:
เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า[v. exp.] (khīen dūay ) EN: first praise and then destroy FR:
ครั้นแล้ว[conj.] (khran laēo) EN: after that ; after which ; then ; hence ; whereupon ; afterwards ; and then FR: puis ; ensuite
กลบเกลี่ย[v.] (klopklīa) EN: cover with earth and then smooth over the surface FR:
และแล้ว[X] (lae laēo) EN: and then FR: puis
แล้ว[adv.] (laēo) EN: afterwards ; then ; later ; and then ; and FR: ensuite ; et ensuite ; et
แล้วก็[conj.] (laēokø) EN: then ; and then ; and afterwards ; and subsequently ; after that FR: ensuite ; et puis ; et encore ; au fait ; et alors
เป็นครั้งคราว[adv.] (pen khrang ) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time ; once in a while FR: occasionnellement
เป็นครั้งเป็นคราว[adv.] (pen khrang ) EN: sometimes ; now and then ; occasionally ; in times ; from time to time ; periodically ; once in a while FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; de temps en temps ; de temps à autre
เป็นคราว ๆ[adv.] (pen khrāo-k) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time FR: de temps à autre ; de temps en temps ; occasionnellement ; à l'occasion ; périodiquement
ตายขุย[v.] (tāikhui) EN: bear fruit once and then die FR:
ตบหัวลูบหลัง[xp] (tophūalūpla) EN: offend and then mollify FR:
แล้วไง[X] (laēo ngai) EN: So? ; So what? ; And then? ; What of it? FR: Et alors ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า and then
Back to top