ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

and subsequently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *and subsequently*, -and subsequently-

and subsequently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แล้วก็[conj.] (laēokø) EN: then ; and then ; and afterwards ; and subsequently ; after that FR: ensuite ; et puis ; et encore ; au fait ; et alors

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า and subsequently
Back to top