ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

and afterwards

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *and afterwards*, -and afterwards-

and afterwards ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
烏帽子[えぼし, eboshi] (n) black-lacquered headgear (made of silk, cloth or paper) originally worn by court nobles in ancient Japan, and afterwards spreading to the common people

and afterwards ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แล้วก็[conj.] (laēokø) EN: then ; and then ; and afterwards ; and subsequently ; after that FR: ensuite ; et puis ; et encore ; au fait ; et alors

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า and afterwards
Back to top