ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ancient or historical remains

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ancient or historical remains*, -ancient or historical remains-