ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

also furthermore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *also furthermore*, -also furthermore-

also furthermore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
also furthermore (adv.) ยิ่งกว่านั้น See also: จากนั้น Syn. further, in addition, besides

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า also furthermore
Back to top