ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

almost die

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *almost die*, -almost die-

almost die ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกือบตาย (v.) almost die See also: nearly die

almost die ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกือบตาย[v. exp.] (keūap tāi) EN: almost die ; nearly die FR: être sur le point de mourir
แดยัน[v.] (daēyan) EN: be almost died FR:
ปางตาย[adv.] (pāng tāi) EN: nearly dead ; almost dead ; almost died ; close to death ; in critical condition ; moribund FR:
แทบตาย[X] (thaēp tāi) EN: almost died ; pratically dead FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า almost die
Back to top