ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

allude to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *allude to*, -allude to-

allude to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
allude to (phrv.) พาดพิงถึง See also: พูดถึงคนอื่นเป็นนัยๆ

allude to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仄めかす[ほのめかす, honomekasu] (v5s,vt) (uk) to hint at; to intimate; to suggest; to allude to; to imply; (P)
触れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P)

allude to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปรียบปราย[v.] (prīepprāi) EN: insinuate ; imply ; allude to ; hint (at) ; be snide ; make an invidious comparison FR: laisser entendre (que) ; laisser sous-entendre (que) ; insinuer
เปรียบเปรย[v.] (prīepproēi) EN: insinuate ; imply ; allude to ; hint (at) ; be snide ; make an invidious comparison FR: laisser entendre (que) ; laisser sous-entendre (que) ; insinuer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า allude to
Back to top