ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

air brush

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *air brush*, -air brush-

air brush ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
air brush (n.) แปรงพ่นสี
air brush (vt.) ระบายสีด้วยแปรงพ่นสี

air brush ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปรง[n.] (praēng) EN: hair brush FR: brosse à cheveux [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า air brush
Back to top