ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advertising copy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advertising copy*, -advertising copy-

advertising copy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advertising copy (n.) คำโฆษณา Syn. jingle

advertising copy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广告设计师[guǎng gào shè jì shī, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 广告设计师 / 廣告設計師] advertising copywriter

advertising copy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzeigentext {m}advertising copy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advertising copy
Back to top