ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advance money

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advance money*, -advance money-

advance money ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทดรอง (v.) advance money Syn. สำรองจ่าย
สำรองจ่าย (v.) advance money

advance money ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สำรองจ่าย[v. exp.] (samrøng jāi) EN: advance money FR:
ตกข้าว[v.] (tokkhāo) EN: do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit ; advance money against a growing crop ; take a future contract on a rice crop FR:
ตกเขียว[v.] (tokkhīo) EN: do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit ; advance money against a growing crop ; take a future contract on a rice crop FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advance money
Back to top