ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adroitly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adroitly*, -adroitly-

adroitly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
身を翻す[みをひるがえす, miwohirugaesu] (exp,v5s) to turn aside adroitly; to dodge

adroitly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะล่อยกะหลิบ[adv.] (kalǿikalip) EN: adroitly ; actively FR:

adroitly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
taktlos {adv}maladroitly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adroitly
Back to top