ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

admit in sort and deny in part

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *admit in sort and deny in part*, -admit in sort and deny in part-