ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

administer a country

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *administer a country*, -administer a country-

administer a country ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งำเมือง[v. exp.] (ngam meūang) EN: administer a country ; run a country FR: administrer un pays
ปกครองประเทศ[v. exp.] (pokkhrøng p) EN: rule a country ; sway a nation ; administer a country FR: gouverner un pays

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า administer a country
Back to top