ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

add (a figure) to the next column

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *add (a figure) to the next column*, -add (a figure) to the next column-