ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

actress)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *actress)*, -actress)-

actress) ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亨特泰罗[Hēng tè Tài luó, ㄏㄥ ㄊㄜˋ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, 亨特泰罗 / 亨特泰羅] Hunter Tylo (Hollywood actress)
王祖贤[wáng zǔ xián, ㄨㄤˊ ㄗㄨˇ ㄒㄧㄢˊ, 王祖贤 / 王祖賢] Joey Wong (actress)
艺名[yì míng, ㄧˋ ㄇㄧㄥˊ, 艺名 / 藝名] stage name (of an actor or actress)

actress) ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主役[しゅやく, shuyaku] (n,adj-no) leading part; leading actor (actress); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า actress)
Back to top