ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

act for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *act for*, -act for-

act for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
act for (phrv.) ทำหน้าที่แทน See also: ทำแทน, แทน Syn. appear for, plead for
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รักษาการ (v.) act for See also: be on duty, act on behalf of, be in charge
รักษาการในตำแหน่ง (v.) act for See also: act temporarily in place of
รับเหมา (v.) contract for See also: take over
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kira has begun to act for a bright, ideal world.คิระกำลังเริ่มการกระทำ เพื่อความสว่างไสว สร้างโลก
You act for your comrades.การกระทำของนายบ่งบอกถึงทั้งกองร้อย
I act for the main actors in dangerous scenes.ฉันเป็นนักแสดงแทนหลักในฉากอันตรายต่างๆ
It really ruined the second act for me which is bummer because I had to say the naked guy ended up killing a bunch of people and I got pretty good.มันทำให้ฉันอดดูการแสดงรอบสอง ซึ่งน่าเสียดายเพราะว่า ต้องยอมรับว่าไอเจ้าคนเปลือยกายจบลงที่ ฆ่าคนเป็นเบือ มันเจ๋งดี
That reminds me. I got a new act for you to listen to.นั่นทำให้ฉันนึกถึง ฉันได้ สิ่งใหม่ๆมา
Quite a bold act for such a young girl.กระทำการกล้าหาญที่เดียว สำหรับผู้หญิงเยาว์วัยเช่นนี้
Make sure to read the first act for next week.อาทิตย์หน้าไปอ่านฉากเเรกมาด้วยนะครับ
We have one final act for you tonight.เรามีการแสดงโชว์สุดท้ายให้คุณคืนนี้
Yet every scientific instrument confirms the IPV was out of contact for only a fraction of a second.แต่ยืนยันทุกเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ ไอพีวี ออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ เพียงเสี้ยววินาที
How about we just make eye contact for five seconds?หรือจะสบตากันสักแค่ 5 วินาทีก็ได้
And tomorrow, we'll try and get a contract for seed maize for cattle, and we can start...และพรุ่งนี้เราจะพยายามตกลง เรื่องโพดสำหรับวัว แล้วเราจะได้เริ่ม...
You've been out of contact for hours.คุณขาดการติดต่อเป็นชั่วโมง

act for ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代办[dài bàn, ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ, 代办 / 代辦] to act for sb else; to act on sb's behalf; an agent; a diplomatic representative; a chargé d'affaires
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, 代理] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate
借契[jiè qì, ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 借契] contract for a loan
大宪章[dà xiàn zhāng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, 大宪章 / 大憲章] Magna Carta, contract forced on Norman king John of England in 1215 by his barons, subsequently viewed as a basis of constitutional government and human rights
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, 包工] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor

act for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
代弁[だいべん, daiben] (n,vs) pay by proxy; act for another; speak for another; (P)
循環型社会形成推進基本法[じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう, junkangatashakaikeiseisuishinkihonhou] (n) Act for Establishing a Recycling-Oriented Society
売買契約[ばいばいけいやく, baibaikeiyaku] (n) contract for (of) sale

act for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รักษาการ[v. exp.] (raksākān) EN: act for ; act temporarily in place of ; be on duty ; act on behalf of ; be in charge FR: agir par intérim ; suppléer ; remplacer dans ses fonctions
แทน[v.] (thaēn) EN: represent ; replace ; act for ; take the place of ; deputise for ; deputize for FR: représenter ; remplacer
รับเหมา[v.] (rapmao) EN: contract for ; do contract work ; be a contractor FR:
รับเหมางาน[v. exp.] (rapmāo ngān) EN: contract for a job FR:

act for ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertretung {f} | in Vertretung von | zur Vertretung berufenrepresentation | as representative of | appointed to act for

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า act for
Back to top