ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acquired merit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acquired merit*, -acquired merit-