ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

according to the facts

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *according to the facts*, -according to the facts-

according to the facts ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตามตรง[adv.] (tām trong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush ; honestly FR: directement ; franchement ; honnêtement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า according to the facts
Back to top