ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

absorb in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *absorb in*, -absorb in-

absorb in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
absorb in (phrv.) หมกมุ่น See also: จดจ่ออยู่กับ, จมอยู่กับ, วุ่นวายอยู่กับ
absorb into (phrv.) ดูดซึม See also: ดูดซับ, ซึมซับ, ซึมเข้าสู่
absorb into (phrv.) รวมเข้าเป็น See also: ทำให้กลมกลืน, ผสมเข้าเป็น Syn. assimilate into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Manifest your light, then let it reabsorb into you.เปล่งแสงเธอออกมา แล้วให้มันซึมซับกลับสู่ตัวเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า absorb in
Back to top