ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abscond with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abscond with*, -abscond with-

abscond with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abscond with (phrv.) ขโมย See also: หอบหนี, ลัก Syn. elope with, go away, go away with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So you decided to abscond with her vehicle as collateral.คุณเลยตัดสินใจจะเอารถเธอไปแทนเงินที่ควรจะได้
You abscond with these boys over my strenuous objection.คุณชิงตัวพวกเขาไป ทั้งที่ผมคัดค้านหัวชนฝา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abscond with
Back to top