ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

about a few minute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *about a few minute*, -about a few minute-