ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

a tremble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *a tremble*, -a tremble-

a tremble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
a tremble (adj.) เดินโซเซ (ด้วยความชรา) See also: เดินยักแย่ยักยัน, เดินตัวสั่นงันงก Syn. shaky

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า a tremble
Back to top