ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

a piece stuck to the cart wheel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *a piece stuck to the cart wheel*, -a piece stuck to the cart wheel-