ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

a few

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *a few*, -a few-

a few ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
a few (adj.) เล็กน้อย Syn. a little, a bit, any
a few (pron.) บางส่วน Syn. any, more or less
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิดเดียว (adv.) a few See also: a little, in little, little by little Syn. หน่อยเดียว, เล็กน้อย Ops. มาก, มากมาย
ฝ่ายข้างน้อย (adj.) a few See also: small number of Ops. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่
ส่วนน้อย (adj.) a few See also: small number of Syn. ฝ่ายข้างน้อย Ops. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่
หน่อยเดียว (adv.) a few See also: a little, in little, little by little Syn. เล็กน้อย Ops. มาก, มากมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's take a break for a few minutesมาพักกันสักสองสามนาทีเถอะ
I think I'd like a few minutes aloneฉันคิดว่าฉันอยากจะใช้เวลาสองสามนาทีตามลำพัง
Just a few monthsแค่สองสามเดือน
Just for a few minutesแค่ไม่กี่นาที
I'd like to say a few wordsฉันอยากจะพูดอะไรสักสองสามคำ
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างให้ฉันฟังสักหน่อยได้ไหม?
I have a meeting in a few minutesฉันมีประชุมในอีกไม่กี่นาทีนี้
I'm relaxing for a few minutesฉันกำลังพักผ่อนสักครู่
I have a few things to say to you allฉันมีบางสิ่งที่ต้องบอกกับคุณทุกคน
He can wait a few more minutesเขารออีกสองสามนาทีได้น่า
There are a few things around the house I'd like you to doมีงานสองสามอย่างโดยรอบบ้านที่ฉันอยากให้คุณทำ
But I gradually made quite a few friendsแต่ฉันก็ค่อยๆ ทำความรู้จักกับเพื่อน 2-3 คนบ้างแล้ว
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างสักสองสามอย่างได้ไหม?
My boy was kidnapped a few days agoลูกชายของฉันถูกลักพาตัวไปสองสามวันมาแล้ว
You have got a few days off work, haven't you?คุณได้หยุดงานสองสามวัน ใช่ไหม?
Would you mind answering a few questions for us?คุณช่วยตอบคำถามเราสักสองสามข้อได้ไหม?
He contacted me a few weeks ago via e-mailเขาติดต่อกับผมทางอีเมลเมื่อสองสามสัปดาห์มาแล้ว
You will be adults in a few weeks, with all the responsibilitiesเธอจะเป็นผู้ใหญ่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ด้วยความรับผิดชอบเต็มเปี่ยม
I thought you were gonna take a few days offฉันคิดว่าคุณจะหยุดงานสักสองสามวัน
Could you please go buy a few snacks for our guest?เธอช่วยไปซื้อขนมสักสองสามอย่างมาให้แขกของเราหน่อยได้ไหม

a few ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飘飘然[piāo piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ, 飘飘然 / 飄飄然] elated; light and airy feeling (after a few drinks); smug and conceited; complacent
只不过几年前[zhǐ bù guò jǐ nián qián, ㄓˇ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧˇ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, 只不过几年前 / 只不過幾年前] only a few years ago; just a few years ago
不日[bù rì, ㄅㄨˋ ㄖˋ, 不日] within the next few days; in a few days time
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, 两 / 兩] both; two; ounce; some; a few; tael
[jǐ, ㄐㄧˇ, 几 / 幾] how much; how many; several; a few
一些[yī xiē, ㄧ ㄒㄧㄝ, 一些] some; a few; a little
好几[hǎo jǐ, ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ, 好几 / 好幾] several; quite a few

a few ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一筆[いっぴつ;ひとふで, ippitsu ; hitofude] (n-adv,n-t) a few lines; stroke of pen
一筆書く[ひとふでかく, hitofudekaku] (v5k) to drop a few lines
一行知識[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words
一言(P);ひと言[ひとこと(P);いちげん(一言);いちごん(一言), hitokoto (P); ichigen ( hitokoto ); ichigon ( hitokoto )] (n,vs) single word; a few words; brief comment; (P)
一言二言言う[ひとことふたこという, hitokotofutakotoiu] (exp,v5u) to say a few words
不日[ひならず;ふじつ, hinarazu ; fujitsu] (adv) in a few days; at an early date
何回か[なんかいか, nankaika] (n) a few times
数分間[すうふんかん, suufunkan] (exp) a few minutes; for a few minutes; for a number of minutes; for a period of a few minutes; for several minutes
近日中に[きんじつちゅうに, kinjitsuchuuni] (exp) one of these days; in a few days
零本[れいほん, reihon] (n) (See 端本) fragmentary remains of a large set of writings; the odd volume; a few pages
一二[いちに, ichini] (n) the first and second; a few; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
近日[きんじつ, kinjitsu] Thai: ในเร็ว ๆ นี้ English: in a few days

a few ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาง[X] (bāng) EN: some ; certain ; various ; a few ; some but not all FR: quelques ; certains
ครู่หนึ่ง[n. exp.] (khrū neung) EN: a moment ; a few moments ; a while ; a minute ; awhile FR: un moment ; un instant ; quelques instants ; une minute
หลายสิบ[X] (lāi sip) EN: a few tens FR: des dizaines ; plusieurs dizaines
หลายวันก่อน[adv.] (lāi wan køn) EN: a few days ago FR: il y a quelques jours
หลังจากนั้นสักครู่[adv.] (langjāk nan) EN: a few moments later FR: quelques instants plus tard
ไม่กี่วัน[adv.] (mai kī wan) EN: not many days ; in a few days ; a few days ago ; a few days later FR: quelques jours ; peu de temps
ไม่น้อย[X] (mai nøi) EN: not a small number of ; not a small amount of ; quite a few ; quite a bit FR: non négligeable
เมื่อหลายเดือนก่อน[adv.] (meūa lāi de) EN: a few months ago FR: il y a quelques mois
เมื่อหลายปีก่อน[adv.] (meūa lāi pī) EN: a few years ago FR: il y a plusieurs années ; il y a quelques années
เมื่อหลายวันก่อน[adv.] (meūa lāi wa) EN: a few days ago FR: il y a quelques jours
พอหอมปากหอมคอ [X] (phø høm pāk) EN: a few words FR:
สักพัก[adv.] (sak phak) EN: shortly ; just a few minutes ; about a few minutes ; in a little bit ; in just a moment FR: quelques instants
สามสี่[X] (sām sī) EN: a few FR: quelques ; trois ou quatre
สามสี่วัน[X] (sām-sī wan) EN: a few days FR: quelques jours ; trois ou quatre jours
สองสาม[adj.] (søng-sām) EN: a few ; two or three FR: quelques ; deux ou trois ; quelques uns

a few ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auskunft {f} | ein paar magere Auskünfteinformation | a few scraps of information

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า a few
Back to top