ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surinam

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surinam*, -surinam-

surinam ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Surinam (n.) ประเทศสุรินัม
Suriname (n.) ประเทศสุรินัม Syn. Surinam

surinam ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラカケトラザメ[, kurakaketorazame] (n) slender catshark (Schroederichthys tenuis, found off Suriname and Brazil)
ツバクロザメ[, tsubakurozame] (n) daggernose shark (Isogomphodon oxyrhynchus, species of requiem shark found in Trinidad, Guyana, Suriname, French Guiana, and Brazil)

surinam ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แมลงสาบสีดำ[n. exp.] (malaēng sāp) EN: Surinam cockroach FR:
แมลงสาบสุรินัม = แมลงสาบซุรินัม[n. exp.] (malaēng sāp) EN: Surinam cockroach FR:
แกลบ[n.] (klaēp) EN: German cockroach ; Blattella germanica ; Pycnoscelus surinamensis ; Supella supellectilium FR: Blattella germanica ; Pycnoscelus surinamensis ; Supella supellectilium
ประเทศซูรินาเม[n. prop.] (Prathēt Sūr) EN: Suriname FR:
สาธารณรัฐซูรินาเม[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Republic of Suriname FR:
ซูรินาเม[n. prop.] (Sūrināmē) EN: Suriname FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surinam
Back to top