ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supreme court

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supreme court*, -supreme court-

supreme court ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Supreme Court (n.) ศาลสูงสุด See also: ศาลฎีกา
English-Thai: HOPE Dictionary
supreme courtn. ศาลฎีกา,ศาลสูงสุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
supreme courtศาลสูงสุด, ศาลฎีกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฎีกา (n.) Supreme Court Syn. ศาลฎีกา
ฎีกา (n.) Supreme Court Syn. ศาลฎีกา
ศาลฎีกา (n.) Supreme Court See also: Dika Court
ศาลสูง (n.) Supreme court
ศาลสูงสุด (n.) supreme court See also: Supreme Court Syn. ศาลฎีกา
การฎีกา (n.) petition to the Supreme Court Syn. การร้องขอ, การร้องทุกข์
การร้องทุกข์ (n.) petition to the Supreme Court Syn. การฎีกา, การร้องขอ
ฎีกา (n.) petition to the Supreme Court Syn. การฎีกา, การร้องขอ, การร้องทุกข์
ศาลฎีกา (n.) The Supreme Court
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's what Rockefeller said, but the Supreme Court is not swallowing it.แต่ศาลสูงไม่เล่นด้วย
And so supreme court goes along with that.แล้วศาลสูงสุดก็ตัดสินอนุโลมตามนั้น
No. Also I'm pulling the Toobin piece on the Supreme Court women.ไม่ ฉันกำลังจะตัดเรื่อง อัยการสูงสุดหญิงสองคนออก
Yesterday, the Vermont Supreme Court ruled that limiting marriage betweenonlyhumanmen and women is unconstitutional, effectively legalizing vampire marriage in the state.เมื่อวานนี้ที่ศาลฎีกาเวอร์มอนต์ ได้มีการ ประกาศใช้กฎหมายการแต่งงานระหว่าง บุคคลและแวมไพร์ ให้มีสิทธิแต่งงานได้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ
State Supreme Court refused it.ศาลอุทธรณ์ปฏิเสธคำอุทธรณ์ของคุณ
The Supreme Court has just ruled on the tapes controversy, and here is Carl Stern, who has that ruling.ได้ออกกฎเกี่ยวกับเทปเสียง และนี่คือ คาร์ล สะเทิร์น คนที่ออกกฎ
You are not giving up a Supreme Court internshipอย่าบอกว่าลูกจะทิ้ง การฝึกงานในศาล
She wanted to be the first woman supreme court justice.เธอต้องการเป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นอัยการสูงสุด
But the state supreme court will never take a stand against walter kendrick.แต่ศาลสูงสุดไม่เคยที่จะยื่นฟ้อง วอลเตอร์ เคนดริกเลยนะ
Dup Law School, Supreme Court clerkship, blah, blah, blah.ชื่ิอของโรงเรียนกฎหมาย เสมียนศาลสูง อีกมากมาย
What's the point when Supreme Court found him innocent?มีประโยชน์อะไรเมื่อศาลฏีกาตัดสินแล้วว่า เขาบริสุทธิ์
Even the files submitted to the Supreme Court are suspicious.ขนาดแฟ้มที่ส่งไปให้ ศาลฏีกายังดูไม่ชอบมาพากล

supreme court ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美国最高法院[Měi guó Zuì gāo Fǎ yuàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, 美国最高法院 / 美國最高法院] Supreme Court of the United States
首席大法官[shǒu xí dà fǎ guān, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄢ, 首席大法官] Chief Justice (of US Supreme Court)
最高法院[zuì gāo fǎ yuàn, ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, 最高法院] supreme court

supreme court ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
最高法院[さいこうほういん, saikouhouin] (n) Supreme Court of Judicature (Scotland); High Court (England); Parlement (France)

supreme court ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition FR: appel devant la Cour suprême
ศาลฎีกา[org.] (Sāndīkā) EN: Supreme Court of Thailand ; Supreme Court of Justice ; Supreme Court FR: Cour suprême [f]
ศาลสูงสุด[n.] (sānsūngsut) EN: supreme court FR:

supreme court ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bundesgerichtshof {m}Federal Supreme Court [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supreme court
Back to top