ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

president of the national assembly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *president of the national assembly*, -president of the national assembly-