ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

great britain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *great britain*, -great britain-

great britain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Great Britain (n.) อังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์
English-Thai: HOPE Dictionary
great britainอังกฤษ,เวลส์และสก๊อตแลนด์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Great Britainอังกฤษ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mid-Atlantic (n.) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอเมริกาเหนือและ Great Britain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Goes way back to the old lease agreement between Great Britain and China.ไปทางกลับไปที่สัญญาเช่าเดิมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศจีน
Τhat day, Mussolini declared war on France and Great Britain and I got my first bicycle.วันนั้นมุสโสลินีประกาศสงคราม กับฝรั่งเศสและอังกฤษ และผมได้จักรยานคันแรก
Here's to Great Britain and France!ทีนี้ก็มาดื่มให้กับอังกฤษและฝรั่งเศส
King of Great Britain and Ireland, and of you.กษัตริย์แห่ง สหราชอนาจักร และของเจ้า
I suppose that is why our Great Britain isn't so great anymore.ผมคิดว่านั่นล่ะเป็นเหตุผลที่ว่าอังกฤษ ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง
Steven's been made ambassador to Great Britain.สตีเวน ได้รับการแต่งตั้งให้ไปเป็นฑูตที่อังกฤษ
"Will you govern your peoples, Great Britain, Ireland, Canada,ผู้พันฮาร์ทลีย์รอผมอยู่ นี่ลูกชายผม ลอรี่
Would forevermore be reminded of Great Britain.จะได้จดจำว่ามันเป็น ฝีมือของอังกฤษ

great britain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不列颠[Bù liè diān, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ, 不列颠 / 不列顛] Britain; British; Great Britain
大不列颠[Dà Bù liè diān, ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ, 大不列颠 / 大不列顛] Great Britain

great britain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エゲレス[, egeresu] (n) (arch) (See イギリス) Great Britain (dut
グレートブリテン[, gure-toburiten] (n) Great Britain
大ブリテン[だいブリテン, dai buriten] (n) (abbr) (See 大ブリテン島) Great Britain
大ブリテン島[だいブリテンとう, dai buriten tou] (n) Great Britain
英吉利(ateji)[イギリス, igirisu] (n,adj-no) (uk) Great Britain (por
英蘭[えいらん, eiran] (n) (1) (See イングランド) England; (2) Great Britain and the Netherlands
英国[えいこく, eikoku] (n) Great Britain; the United Kingdom

great britain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกรตบริเตน[n. prop.] (Krēt Britēn) EN: Great Britain FR: Grande-Bretagne [f]
ราชอาณาจักรบริเตนใหญ่[n. prop.] (Rātcha-ānāj) EN: Kingdom of Great Britain FR:
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่[n. prop.] (Saharātcha-) EN: United Kingdom of Great Britain FR: Royaume-Uni (de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า great britain
Back to top