ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

england

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *england*, -england-

england ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
England (n.) ประเทศอังกฤษ
England (n.) อังกฤษ
English-Thai: HOPE Dictionary
england(อิง'ลันดฺ) n. อังกฤษ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Englandอังกฤษ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
O level (n.) การสอบในระดับต่ำกว่า A level (ใน England และ Wales)
ประเทศอังกฤษ (n.) England Syn. อังกฤษ
อังกฤษ (n.) England
apostage (n.) พระนิกายโปรแตสแตนท์ที่ไม่เชื่อคำสอนของ Church of England Syn. dissenter
Nonconformist (n.) พระนิกายโปรแตสแตนท์ที่ไม่เชื่อคำสอนของ Church of England Syn. apostage, dissenter
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't ever remember enjoying swimming in England till June, can you?ในอังกฤษไม่เหมาะจะออกไปว่ายน้ำ จนกว่าจะถึงเดือนมิถุนายนโน่นแนะ จริงมั้ยค่ะ
There must be somewhere in England where one can find sanctuary to think.จะต้องมีที่ไหนสักแห่งใน ประเทศ อังกฤษ ที่หนึ่งสามารถหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นานพอที่จะหลบหนี
I think you know how England is fixed at the moment.วิธีการที่ประเทศอังกฤษได้รับ การแก้ไขในขณะนี้
What I hope I'm saying about England is that we have no submachine guns, no rimless cartridges, percussion grenades, field artillery, no tanks much, no anti-tanks ever, no dive bombers, no bombs,คือการที่เราไม่มีปืนกลมือ ไม่มีตลับหมึกที่ไม่มีขอบไม่มี ระเบิดกระทบ ไม่มีสนามยิงปืนใหญ่ไม่มีรถถัง มาก
But with the censorship here they know more in England than we do.แต่จนท.ที่นี่ปิดข่าว พวกที่อังกฤษยังรู้มากกว่าพวกเราอีก
What do the workers in England make of what we're doing?คนงานอังกฤษคิดอย่างไรกับสิ่งที่เราทำ
If you love peace, please, take this to England to Mr Scott Blair.ถ้าคุณรักความสงบสุขโปรดใช้เวลานี้ไปอังกฤษเพื่อนายสก็อตแบลร์
Yul, that's where the Queen of England lives.ยูล นั่นมันบ้านของราชินีอังกฤษ
To explain how I happened to be in England in 1974... at the time of the bombing...เพื่ออธิบายเห่าหอนที่เกิดขึ้น จะอยู่ในประเทศอังกฤษ? ในขณะที่ระเบิด ...
And I'm known throughout England and Franceและฉันรู้ทุกหนแห่งในอังกฤษและฝรั่งเศษ
Two deposits. Maine National and New England First.สองเงินฝาก เมนแห่งชาติและนิวอิงแลนด์เป็นครั้งแรก
Back into England or further into Wales?กลับไปที่อังกฤษ หรือ เดินทางต่อในเวลส์

england ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英超赛[Yīng chāo sài, ㄔㄠ ㄙㄞˋ, 英超赛 / 英超賽] England premier soccer league
狮心王理查[Shī xīn wáng Lǐ chá, ㄕ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˊ ㄌㄧˇ ㄔㄚˊ, 狮心王理查 / 獅心王理查] Richard the Lionheart (1157-1199), King Richard I of England 1189-1199
大宪章[dà xiàn zhāng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, 大宪章 / 大憲章] Magna Carta, contract forced on Norman king John of England in 1215 by his barons, subsequently viewed as a basis of constitutional government and human rights
坎特伯雷大主教[Kǎn tè bó léi dà zhǔ jiào, ㄎㄢˇ ㄊㄜˋ ㄅㄛˊ ㄌㄟˊ ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, 坎特伯雷大主教] Archbishop of Canterbury, head of Church of England
巴斯[Bā sī, ㄅㄚ ㄙ, 巴斯] Bath, city in England
坎特伯雷[Kǎn tè bó léi, ㄎㄢˇ ㄊㄜˋ ㄅㄛˊ ㄌㄟˊ, 坎特伯雷] Canterbury, England
得文[Dé wén, ㄉㄜˊ ㄨㄣˊ, 得文] Devon (county of southwest England)
英格兰[Yīng gé lán, ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, 英格兰 / 英格蘭] England
埃弗顿[Āi fú dùn, ㄞ ㄈㄨˊ ㄉㄨㄣˋ, 埃弗顿 / 埃弗頓] Everton (town in northwest England); Everton soccer team
利物浦[Lì wù pǔ, ㄌㄧˋ ˋ ㄆㄨˇ, 利物浦] Liverpool (England)
牛津[Niú jīn, ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄣ, 牛津] Oxford (city in England)
拉格比[Lā gé bǐ, ㄌㄚ ㄍㄜˊ ㄅㄧˇ, 拉格比] Rugby (game); Rugby school in England
天津条约[Tiān jīn tiáo yuē, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 天津条约 / 天津條約] Treaty of Tianjin of 1858, a sequence of unequal treaties 不平等條約|不平等条约 between Russia, USA, England, France and Qing China
英国[Yīng guó, ㄍㄨㄛˊ, 英国 / 英國] United Kingdom; England

england ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イングランド銀行[イングランドぎんこう, ingurando ginkou] (n) Bank of England
英国国教会[えいこくこっきょうかい, eikokukokkyoukai] (n) Anglican Church; Church of England
英王[えいおう, eiou] (n) King of England
イングランド[, ingurando] (n,adj-no) (also written as 英蘭) England; (P)
チューダー朝[チューダーちょう, chu-da-chou] (n) Tudor dynasty (of England; 1485-1603)
チューダー王朝[チューダーおうちょう, chu-da-ouchou] (n) Tudor dynasty (of England; 1485-1603)
レディズコンパニオン;レディズ・コンパニオン[, redeizukonpanion ; redeizu . konpanion] (n) (arch) lady's companion (paid female companion of a wealthy or high-ranking woman, esp. in Victorian England)
ワットタイラーの乱[ワットタイラーのらん, wattotaira-noran] (n) Peasants' Revolt (England, 1831); Wat Tyler's Rebellion
最高法院[さいこうほういん, saikouhouin] (n) Supreme Court of Judicature (Scotland); High Court (England); Parlement (France)
英蘭[えいらん, eiran] (n) (1) (See イングランド) England; (2) Great Britain and the Netherlands

england ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อังกฤษ[n. prop.] (Angkrit) EN: England FR: Angleterre [f]
เครือจักรภพอังกฤษ[n. prop.] (Khreūajakkr) EN: Commonwealth ; Commonwealth of England FR:
ในอังกฤษ[X] (nai Angkrit) EN: in England FR: en Angleterre
ประเทศอังกฤษ[n. prop.] (Prathēt Ang) EN: England FR: Angleterre [f]
โรคกลัวอังกฤษ[n. exp.] (rōk klūa An) EN: Anglophobia ; fear of England ; fear of the English people FR:

england ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Engländer {m}; Engländerin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า england
Back to top