ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

council of ministers

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *council of ministers*, -council of ministers-

council of ministers ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คณะรัฐมนตรี (ครม.)[n.] (khanarattha) EN: cabinet ; Council of Ministers FR: conseil des ministres [m] ; conseil de gouvernement [m] ; cabinet des ministres [m] (vx)
คณะรัฐมนตรี (ครม.)[org.] (Khanarattha) EN: cabinet of Thailand ; Council of Ministers of Thailand FR:
มติคณะรัฐมนตรี[n. exp.] (mati khanar) EN: resolution of the Council of Ministers FR:

council of ministers ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ministerrat {m} [pol.]council of ministers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า council of ministers
Back to top