ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-work out-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น work out, *work out*,

-work out- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When you said everything would work out I thought you could tell the future.ที่ท่านบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้ ผมคิดว่าท่านบอกอนาคตได้
If your date... don't work out tonight for any reason... there's a motel up on the interstate.ไม่ว่าเหตุผลคืนนี้ก็ไม่ดี มีโรงแรมบนทางด่วน
I just have to work out how it's set up.ฉันแค่ต้องสืบดูว่ายังไง
Is there any way that... it could work out between us?มีทางมั้ย ที่เราจะหันหน้าเข้าหากัน
I can't work out who this amazing piano player isเดาไม่ออกว่า มือเปียโนมหัศจรรย์คนนี้ใคร
Do you mind? I'm trying to work out here. Unless... you want to spot me.โทษทีนะ ผมออกกำลังกายอยู่ ยกเว้นคุณจะมาช่วยผม
It'll work out somehow. Nami-swan~!ดูเหมือนเจ้าหมวกฟางลูฟี่ถูกจับแล้ว
Tempting, tempting but I want to work out before my meeting.ได้ ฉันคิดงั้น เอาละ...
Just never seems to work out when I fall in love.ดูเหมือนมันไม่เคยสำเร็จเลย เวลาที่ฉันตกหลุมรัก
I just can't work out why there's no sound.ฉันซ่อมไม่ได้ ทำไมไม่มีเสียงออกมานะ
But if this thing rolls into a second hour we're gonna have to work out some kind of deal.แต่ถ้าว่าเยิ่นเย้อเป็นชั่วโมง อาจต้องมีสินน้ำใจเล็กน้อย ล้อเล่นน่ะ
If you were gonna work out in the middle of the day, the only reason to wear workout clothes, do you really need a push-up bra?หมายถึง ถ้าจะออกกำลังกายกลางวันแสกๆ แบบนี้ ทำไมต้องให้เสี้อในดันทรงด้วย?

-work out- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一計を案じる[いっけいをあんじる, ikkeiwoanjiru] (exp,v1) (See 一計) to devise a plan; to work out a plan
不調[ふちょう, fuchou] (adj-na,n,adj-no) bad condition; not to work out (i.e. a deal); disagreement; break-off; disorder; slump; out of form; (P)
中を取る[なかをとる, nakawotoru] (exp,v5r) to work out a compromise
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled
巡らす[めぐらす, megurasu] (v5s,vt) to enclose (with); to surround (with); to encircle; to think over; to work out
答えを出す[こたえをだす, kotaewodasu] (exp,v5s) to give an answer; to find an answer to a question; to work out a solution
策する[さくする, sakusuru] (vs-s,vt) to devise a plan; to work out a plot
良くしたもの[よくしたもの, yokushitamono] (n) (1) convenient thing; harmonious, well-made thing; (exp) (2) things always work out
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)
詳細を詰める[しょうさいをつめる, shousaiwotsumeru] (exp,v1) (See 詰める・5) to hammer out the details; to work out details
謀る[たばかる, tabakaru] (v5r,vt) (1) (uk) (arch) to work out a plan of deception; to scheme; to take in; to dupe; (2) to think up a plan; to think over a plan; (3) to discuss; to consult
講じる[こうじる, koujiru] (v1,vt) (1) (See 講ずる・1) to take measures; to work out a plan; (2) (See 講ずる・2) to lecture; to read aloud; (3) (See 講ずる・3) to confer
講ずる[こうずる, kouzuru] (vz,vt) (1) (See 講じる・1) to take measures; to work out a plan; (2) (See 講じる・2) to lecture; to read aloud; (3) (See 講じる・3) to confer; (P)

-work out- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้ปัญหา[v. exp.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with ; find a solution ; get over a difficulty (by) FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; régler un problème ; solutionner un problème ; rechercher une solution ; trouver une solution (à/aux)
เก็บเงิน[v. exp.] (kep ngoen) EN: collect money ; work out accounts ; do accounts FR: encaisser ; collecter
คิดบัญชี[v. exp.] (khit banchī) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts FR: calculer ; compter ; comptabiliser
คิดเงิน[v. exp.] (khit ngoen) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts FR: faire l'addition ; faire la note
ออกกำลังกาย[v. exp.] (økkamlang k) EN: exercise ; keep fit ; work out ; do physical exercice FR: faire de l'exercice ; entretenir sa forme
แปลความ[v.] (plaēkhwām) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter
วางโครงการ[v. exp.] (wāng khrōng) EN: work out a plan ; lay plans ; plan FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -work out-
Back to top